STRONA GŁÓWNA        O PRZEDSZKOLU        Historia        Statut        Regulaminy i załączniki        Kadra        REKRUTACJA        KALENDARZ IMPREZ        NA BIEŻĄCO        Rozkład dnia        Zajęcia dodatkowe        Jadłospis        Ogłoszenia        KĄCIK RODZICÓW        Artykuły        Procedury        Rada rodziców        GALERIA        Archiwum        KONTAKT        REDAKCJA
PROCEDURA DOPUSZCZENIA DO UŻYTKU W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 2
w Zgorzelcu
PROGRAMU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO


§ 1


    W oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników, Procedura reguluje zasady dopuszczania programów wychowania przedszkolnego do użytku w Przedszkolu Publicznym Nr 2 w Zgorzelcu§ 2


    Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami.

§ 3


    Zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego musi być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.

§ 4


    Nauczyciel, wybierając lub opracowując program wychowania przedszkolnego, powinien przestrzegać następujących zasad dotyczących zawartości programu, które warunkują jego dopuszczenie do użytku w przedszkolu. Program zostanie dopuszczony do użytku jeżeli:
  1) stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, określonej w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;
  2) zawiera:
    a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania,
    b) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
    c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci,
    d) metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;
  3) jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

§ 5


    Program wychowania przedszkolnego dyrektor dopuszcza do użytku w przedszkolu na pisemny wniosek nauczyciela lub nauczycieli (wzór wniosku – załącznik nr 1).

§ 6


    Wniosek, o którym mowa w § 5, nauczyciel lub nauczyciele składają do dnia 10 czerwca każdego roku, dla programów, które będą obowiązywały od nowego roku szkolnego.

§ 7


    Dyrektor analizuje przedstawiony przez nauczyciela lub nauczycieli program wychowania przedszkolnego, uwzględniając warunki określone w § 4 pkt 1), 2), 3) (wzór arkusza analizy – załącznik nr 2 i nr 3).

§ 8


    Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku dyrektor przedszkola może zasięgnąć opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu, konsultanta lub doradcy metodycznego. Opinia musi zawierać w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą programową wychowania przedszkolnego i dostosowania programu do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.

§ 9


    Opinia, o której mowa w § 7, zawiera w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą programową wychowania przedszkolnego i dostosowania programu do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.

§ 10


    Ostateczne dopuszczenie programów do użytku szkolnego, poprzedzone zasięgnięciem opinii Rady Pedagogicznej, następuje nie później niż na pierwszym (sierpniowym) posiedzeniu Rady Pedagogicznej przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

§ 11


    Program wychowania przedszkolnego dopuszczony przez dyrektora do użytku w przedszkolu zostaje wpisany do przedszkolnego zestawu podręczników.

§ 12


    Po zapoznaniu Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr2 w ZGORZELCU Procedura wchodzi w życie z dniem 1 września 2012 r.

 WSPÓŁPRACA  Środowisk lokalnych  Biblioteka  Filia DBP w Zgorzelcu  Straż Pożarna  Policja  Szkoła Podstawowa nr 3  Szkoła Podstawowa nr 5  Ośrodek szkolno - wychowawczy  Polsko-Niemiecka  Europa - Haus Goerlitz  Przedszkole Sonnenschein  SPONSORZY  CIEKAWE LINKI  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  GRA EDUKACYJNA